Výkuplesa.cz - Vítejte na stránkách, zabývajících se výkupem lesů a lesních pozemků od soukromých vlastníků

www.vykuplesa.cz/

 
https://www.facebook.com/vykuplesa.cz
Náš Facebookový profil


Rychlé hledání    

Ochrana lesů v České Republice

Ochrana lesů v České RepubliceV Česku se lesní hospodaření řídí lesním zákonem. Jeho základním principem je pokud možno nesnižovat procentuální podíl lesů v zemi. Dále předepisuje např. určitý podíl melioračních dřevin, maximální velikost holiny 1 ha (až na výjimky), nutnost nově zalesnit do 2 let od vytěžení předchozího porostu, do 5 let pak provést tzv. zajištění porostu.

 

Každý les je chráněn podle zákona o ochraně přírody a krajiny jako významný krajinný prvek. V praxi to znamená, že zásah do lesního porostu musí být konzultován též s příslušným orgánem ochrany přírody, především jestli nedochází k narušení krajinného rázu.


Přirozených lesů je v Česku už málo, v drtivé většině došlo k minulosti alespoň k částečným zásahům do struktury či druhového složení porostů.


Ochrana ve velkoplošných chráněných územích

Větší koncentrace porostů s významnějším podílem přirozených dřevin je v Česku v těchto velkoplošných chráněných územích.

 

Národní parky:

Podyjí
Krkonošský národní park (KRNAP)
Národní park České Švýcarsko
Národní park Šumava


Národní park je definován v § 15 zákona č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny:

 

„ Rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam, lze vyhlásit za národní parky. Veškeré využití národních parků musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů a musí být v souladu s vědeckými a výchovnými cíli sledovanými jejich vyhlášením. Národní parky, jejich poslání a bližší ochranné podmínky se vyhlašují zákonem."

 

Chráněné krajinné oblasti:

CHKO Bílé Karpaty
CHKO Blaník
CHKO Blanský les
CHKO Broumovsko
CHKO České středohoří
CHKO Český kras
CHKO Český les
CHKO Český ráj
CHKO Jeseníky
CHKO Jizerské hory
CHKO Kokořínsko
CHKO Křivoklátsko
CHKO Labské pískovce
CHKO Litovelské Pomoraví
CHKO Lužické hory
CHKO Moravský kras
CHKO Orlické hory
CHKO Pálava
CHKO Poodří
CHKO Slavkovský les
CHKO Šumava
CHKO Třeboňsko
CHKO Žďárské vrchy
CHKO Železné hory

 

Maloplošná chráněná území

Cennější porosty s alespoň částečně přirozeným druhovým složením a rozrůzněnější věkovou strukturou jsou často chráněny jako maloplošná chráněná území. Nejcennější porosty, které jsou ponechány zcela bez zásahu a jsou v nich pouze sledovány přirozené procesy, jsou chráněny jako národní přírodní rezervace. Tyto porosty jsou často označovány jako pralesy, i když jde vesměs o přirozené lesy, v nichž v minulosti k zásahům člověka docházelo. Nejednalo se ovšem o zásahy velkého rozsahu a důsledek těchto zásahů nebývá již po desítkách a někdy více než stovce let přirozeného vývoje patrný.

 

Příklady pralesů v České Republice

Nejstarší pralesy:

od roku 1838 - Žofínský prales
od roku 1838 - Prales Hojná Voda
od roku 1858 - Boubínský prales

 

Další pralesy, vesměs vyhlášené v počátkem 20. století:

Cahnov-Soutok - Soutok Moravy a Dyje
Jezeří - Krušné hory
Keprnický prales - Jeseníky
NPR Kohoutov - Křivoklátsko
Milešický prales - Šumava
Prales Jizera - Jizerské hory
Mionší - CHKO Beskydy

 

Jiné typy lesů ponechaných bez zásahu člověka (nebývají označovány za pralesy, i když jde rovněž o porosty blízké přirozeným porostům - jsou ovšem podmíněny specifickým terénem, nikoliv klimatem).


Rašelinné lesy, např. Červené blato
Skalní lesy, např. Čertova stěna-Luč


Zdroj: Wikipedia

 

Copyright 2007-2017 www.vykuplesa.cz - výkup lesů, výkup lesních a zemědělských pozemků, výkup rybníků a nemovitostí, služby vlastníkům lesů, těžba a výkup dřeva, cena lesních pozemků, cena lesa, cena dřeva

HomepageArchiv článkůVyhledej článekKontaktujte násRegistracePro registrované